BC De Robber

Jaarlijks worden bij de Robber voor de leden een parencompetitie en een viertallencompetitie georganiseerd. Een overzicht van de competitieavonden vindt u in het jaarprogramma.

1. Algemeen - 2. Indeling3. Wedstrtijden4. Ranking - 5. Bridgemates - 6. Protestregeling - 7. Invallers - 8. Kampioenschappen - 9. Slotbepalingen  - A. Bijlage Berekening van Rankingpunten

1. Algemeen

1.1

De regelgeving van de Nederlandse Bridge Bond regeert dit reglement. Dit houdt onder meer in dat: 

A. de stop- en alerteerregeling verplicht zijn 

B. alle spelers ongevraagd voor het begin van de wedstrijd een correct ingevulde systeemkaart op tafel leggen, waarbij de systeemkaarten van de spelers van eenzelfde paar gelijkluidend dienen te zijn 

C. een speler zich altijd hoffelijk behoort te gedragen tegenover iedereen zoals beschreven in art. 74 NBB spelregels

1.2

Er worden parenwedstrijden en een viertallencompetitie gespeeld. Bij de parenwedstrijden krijgen de deelnemers 30 minuten per speelronde de tijd voor het spelen van de spellen en het wisselen van tafel. Bij de viertallencompetitie wordt de speeltijd nader meegedeeld. 

1.3

Naspelen is niet toegestaan.

2. Indeling

2.1

Voor de parenwedstrijden deelt de TC de bridgeparen in lijnen in, aangeduid als A-lijn, B-lijn enzovoort, welke indeling is gebaseerd op de ranking van de deelnemende paren. 

2.2

Bij de viertallencompetitie vindt de indeling plaats op basis van het gemiddelde van de individuele ranking van alle spelers in het viertal. 

3. Wedstrijden

3.1

Bij de parenwedstrijden worden de scores berekend op basis van matchpunten (“percentages”) en omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules of tabellen (zie bijlage A). 

3.2

Parenwedstrijden worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. 

3.3

Bij viertallenwedstrijden worden de scores berekend per team (viertal) op basis van internationale matchpunten (IMP), omgezet naar wedstrijdpunten (WP) volgens door de NBB gepubliceerde tabel. Viertallenwedstrijden worden gespeeld als competities, bestaande uit een reeks van meerdere zittingen.  

3.4

Indien een paar niet kan spelen op een wedstrijdavond of met een invaller speelt, dient dit uiterlijk op de maandag, voorafgaande aan de speeldag, vóór 18.00 uur per mail of telefonisch te zijn gemeld aan de WL of het daartoe aangewezen lid van de TC.

4. Ranking

4.1

Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van haar of zijn 5 (vijf) meest recent behaalde rankingpunten tijdens parenwedstrijden (zie bijlage A). Behaalde resultaten in de viertallencompetitie worden niet verwerkt in de ranking. 

4.2

Voor een speler die in het lopende seizoen nog minder dan 5 keer rankingpunten heeft behaald (minder dan 5 rankingscores heeft), kent de TC een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in plaats van de ontbrekende rankingscores meetelt. 

4.3

Bij het begin van een nieuw seizoen wordt voor bestaande leden gekeken naar de 5 meest recente rankingscores van het afgelopen seizoen. Voor nieuwe leden en/of introducés stelt de TC een Rv vast, rekening houdende met resultaten uit het verleden en/of andere relevante gegevens.

5. Bridgemates

5.1

De tijdens de wedstrijden behaalde scores worden ingevoerd in Bridgemates. 
5.2 Bij het begin van een zitting controleert Noord of beide partijen aan de juiste tafel en op de juiste plaats zitten en of de juiste spellen aanwezig zijn. Noord voert de score in, Oost controleert en accepteert, indien akkoord, deze door middel van de ACCEPT-toets. 
5.3 Aan het eind van de ronde controleert Oost of “einde ronde”, dan wel “einde zitting” verschijnt en bevestigt dat door nogmaals op de ACCEPT-toets te drukken. 
5.4 Indien er bij de procedures, hierboven bedoeld, fouten worden gemaakt door Noord respectievelijk Oost kan hen, indien dit vaker voorkomt, een waarschuwing worden gegeven en bij verdere fouten een boete van 5% over de gecorrigeerde score van het betreffende spel.

6. Protestregeling

6.1

Indien een paar in de gepubliceerde uitslag van de dinsdagavond (de speelavond) een fout constateert, kan het na ruggespraak met het tegenpaar tot de daaropvolgende donderdag 12.00 uur een protest indienen bij de WL. Bij het protest wordt de reactie van het tegenpaar of het ontbreken daarvan gemeld. 

7. Invallers

7.1

Een paar dient zelf voor invallers te zorgen. Invallers dienen bij voorkeur lid van de vereniging te zijn. De WL kan namen van mogelijke invallers verstrekken. 

7.2

Indien geen leden van de vereniging beschikbaar zijn kan de WL/TC toestaan dat een invaller gezocht wordt buiten de leden. Een invaller die geen lid is van de vereniging, kan maximaal 12 keer per kalenderjaar en maximaal 2 keer per maand als zodanig optreden. Indien deze vaker dan het vastgestelde aantal keren wil invallen zal hij/zij lid van de vereniging dienen te worden. 

7.3

In alle gevallen wordt de door het lid behaalde score omgezet in rankingpunten voor hem/haar tenzij de WL/TC gegronde redenen ziet om hiervan af te wijken.

8. Kampioenschappen

8.1

Alleen leden van de Robber kunnen kampioen worden. 

8.2

Voor de bepaling van het clubkampioenschap wordt gekeken naar de rankingpunten die tijdens de parenwedstrijden zijn behaald. Een lid dan wel een paar kan slechts kampioen worden indien hij/zij 75% van het aantal speelavonden heeft/hebben meegespeeld.

8.3

Jaarlijks wordt tijdens de viertallencompetitie vastgesteld welk viertal viertallenkampioen is geworden.

8.4

Er wordt jaarlijks een prijs uitgereikt aan het paar dat de hoogste score op een speelavond heeft gehaald.
8.5 Er wordt jaarlijks een prijs uitgereikt aan paar dat tijdens de parencompetitie de meeste slems geboden en gemaakt heeft.
8.6 Jaarlijks wordt vastgesteld wie de individuele zomerkampioen is geworden. 

9. Slotbepalingen

9.1

Tegen een beslissing van de WL/TC staat beroep open bij het bestuur. Dit beroep dient binnen 14 dagen na de datum waarop de beslissing werd genomen ingesteld te worden.

9.2

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de WL/TC, zo nodig na overleg met het bestuur. 

A. Bijlage Berekening van Rankingpunten
Per speelavond met parenwedstrijd krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft (enkele zitting van +/- 24 spellen). 
Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waarde M van rankingpunten. Voor het behalen van een gemiddelde score (50 % bij parenwedstrijden) worden M rankingpunten toegekend. Voor betere scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor slechtere scores minder. Het maximale en minimale aantal rankingpunten wordt bepaald door de breedte (B). Er gelden de volgende waardes M en B voor de lijnen:     
lijn Gemiddeld (M) Breedte (B)
A 80 20
B 75 20
C 70 20
Bij behalen van de hoogste score in een lijn worden M+B punten toegekend, bij de laagst behaalde score in een lijn M-B punten.
lijn Max. rankingpunten (M+B) Min. Rankingpunten (M-B)
A 100 60
B 95 55
C 90 50
Voor alle tussenliggende scores worden rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend. Rankingpunten worden altijd afgerond op een heel getal.
Zittingen met afwijkende hoeveelheid lijnen: Bij zittingen met meer of minder dan drie lijnen worden gemiddelde M en breedte B van elke lijn gerekt naar rato van het aantal gespeelde lijnen.

Aldus aangenomen op de Algemene Leden Vergadering van 13 februari 2018.

home