Ereleden van B.C. De Robber

Winnie Laemen | Jo Schuurman

Citaat uit de Statuten:

Artikel 3. c. Voor benoeming tot erelid komen in aanmerking natuurlijke personen die zich in bijzondere mate voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden.

 
Winnie Laemen
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2018 werd door het bestuur op voorspraak van Henk Grotenhuis voorgesteld om Winnie Laemen te benoemen tot erelid vanwege haar verdiensten voor de vereniging. Dit voorstel wordt met applaus goedgekeurd.

Winnie is in 1990 lid geworden en heeft in alle jaren daarna veel gedaan voor de vereniging, bijna teveel om op te noemen. Ze heeft diverse kader-diploma’s behaald, ze was 5 jaar secretaris van de vereniging, langdurig actief in de TC en ook nog actief als arbiter. Daarnaast geeft ze bridgeles, die de Robber al veel leden heeft opgeleverd. Hoelang ze wedstrijdleider is geweest is niet precies vast te stellen, maar in ieder geval heel wat jaren. Winnie zal actief blijven in de arbitrage en heeft toegezegd de TC te zullen helpen waar nodig.

Winnie ontving tijdens de feestelijke avond bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 2014 vanwege haar verdiensten voor de bridgesport een kei van de NBB. 

  
Jo Schuurman
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2004 werd door het bestuur voorgesteld om Jo Schuurman te benoemen tot erelid van de vereniging. Jo Schuurman was actief lid van de vereniging sinds mei 1974. Zij overleed op 24 maart 2009 op de leeftijd van 97 jaar.