Lidmaatschap en contributie

Bridgeclub de Robber kent leden, ereleden en donateurs. Uitgebreide informatie over het lidmaatschap vindt U in de statuten (artikel 3, 4, 5 en 6)
Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand van aanmelding en eindigt aan het einde van het verenigingsjaar d.w.z. op 31 december van enig jaar.
Opgave voor en beŽindiging van het lidmaatschap dient te geschieden bij de secretaris: Egbert Moester, Meekertweg 14-I, 7102 GE Winterswijk Telefoon 0543 52 22 56 Per email:

Contributie

De contributie bedraagt Є 75,= (per 1 januari 2017)  per jaar, dit is incl. de verplichte bondscontributie. De betaling geschiedt bij voorkeur d.m.v. automatische incasso. Hiervoor moet de penningmeester gemachtigd worden. De afschrijvingen geschieden in 4 gelijke termijnen:

Eind februari

Eerste week van april

Eerste week van juli

Eerste week van oktober

Є 18,75

Є 18,75

Є 18,75

Є 18,75

Indien men geen machtiging aan de penningmeester wil verstrekken, dient de contributie in het geheel voor de aanvang van het jaar te worden voldaan op rek. nr.13.23.06.743 t.n.v. bridgeclub de Robber bij de Rabo Bank te Winterswijk.

home